O strane

Jedinečné veci sú vraj pre nás unikátne a dôležité, a tak to je aj s našou politickou stranou.

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (EDS) na Slovensku je moderná, liberálna politická strana s jasným pro-európskym posolstvom pre všetkých moderne zmýšľajúcich Slovákov.

logo-web

EDS bola založená v auguste 2009. Jej zakladateľom je Antonio Parziale, slovenský honorárny konzul, politik a podnikateľ, pôvodom z Talianska.

V rovnakom roku sa stala členom medzinárodnej politickej strany PDE-EDP (Parti Démocrate Européen-European Democratic Party [Európska demokratická strana]).

PDE-EDP bola založená po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 a vznikla ako reakcia na rastúce euroskeptické tendencie naprieč európskym politickým spektrom. Členmi PDE-EDP sú proeurópsky proliberálne orientované politické strany z Belgicka, Cypru, Francúzska, Chorvátska, Írska, Kanárskych ostrovov, Litvy, Nemecka, Poľska, San Marina, Slovenska, Španielska a Talianska.

PDE-EDP je súčasťou frakcie ALDE (Alliance of Liberal and Democrats for Europe [Aliancia liberálov a demokratov za Európu]), štvrtou najväčšou politickou frakciou v Európskom parlamente. Cieľom ALDE je vybudovať európsku demokraciu stanovenú na zdieľaných hodnotách mieru, slobody, solidarity a vzdelávania.

pde-edp

EDS bola dlho jediná slovenská mimoparlamentná strana, ktorá má zastúpenie na pôde Európskeho parlamentu, jednej z troch hlavných inštitúcií Európskej únie.

Od roku 2009 je EDS taktiež členom IED (Institute of European Democrats [Inštitútu Európskych Demokratov]), ktorý bol založený v roku 2007 ako nový výskumný inštitút v Bruseli, ktorého hlavnou úlohou je podporovať hlbšie pochopenie prebiehajúcich integračných procesov v Únii, participáciu občanov na týchto procesoch a zvyšovanie sebavedomia všetkých Európanov. Tieto ciele sa snaží IED dosahovať pomocou publikovania štúdií a analýz, organizovania sympózií a verejných konferencií, či už samostatne alebo v spolupráci s európskymi inštitúciami, univerzitami alebo think-tankmi.

616046_10151218555499378_73904642_o

EDS vznikla pre všetkých schopných, moderne zmýšľajúcich a ambicióznych Slovákov, ktorí veria v potenciál a jedinečnosť našej krajiny a zároveň sa cítia byť Európanmi. Zastávame názor, že spoločným poslaním všetkých politických strán a politiky vo všeobecnosti by malo byť nachádzanie konštruktívnych riešení pre problémy v spoločnosti s prihliadnutím na tých, ktorí sa nemôžu spoľahnúť na iné formy zastúpenia alebo spôsoby verejného predstavenia svojich názorov – rozvoj tzv. nového humanizmu v politike. Dlhodobou víziou EDS je preto stabilita, pokrok, efektivita, profesionalita angažovanosť Slovákov vo všetkých sektoroch.

Dôvodom založenia EDS bola najmä absencia politickej strany skutočne presadzujúcej liberálne ideypro-európske programové body na slovenskej politickej scéne a zároveň to, že na Slovensku do času založenia EDS chýbala politická strana, ktorá by zastupovala pro-európsky cítiacich občanov. Zastávame názor, že vzhľadom na členstvo Slovenska v Európskej únií a takisto i na to, že väčšina legislatívy sa prijíma na európskej úrovni, slovenská politická scéna potrebuje skutočne pro-európsky orientovanú stranu, ktorá bude prepájať slovenskú realitu a slovenské problémy s európskou legislatívou a pomôže pochopiť Európsku úniu v súvislostiach, pričom bude reagovať na potreby Slovákov.Je totiž dôležité, aby naša prítomnosť a budúcnosť bola spojená s Európou – hrdou, silnou a zjednotenou.

Jedinečnosť EDS tkvie v tom, že ide o pro-európsky zameranú stranu, ktorá je medzinárodne prepojená so stabilným zázemím v liberálno-demokratických európskych štruktúrach a s partnerskými politickými stranami, inštitúciami a neziskovými organizáciami naprieč celou Európskou úniou. EDS tak občanom Slovenska ponúka nové príležitosti, moderné názory, európske prepojenie, liberálne postoje, inšpiratívne idey a absolútne inovatívny prístup k riešeniu vecí verejných.


 Motto EDS:

„Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka premýšľavých
a veci oddaných občanov môže zmeniť svet.“

Margaret Meadová


 

Informácie, financovanie, zoznam darcov:

Záverečná správa politickej strany EDS o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. 

Číslo transparentného účtu na voľby do Európskeho parlamentu 2019 -
IBAN: SK75 0900 0000 0051 5544 5154
(
https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7509000000005155445154)

Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zoznam darcov

Pohyby na transparentnom účte (IBAN SK3283300000002701308576)

 

Share