NÁŠ PROGRAM

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA (EDS) na Slovensku presadzuje nasledujúce programové tézy v rámci 5 programových okruhov:


EDS_LOGO_MALEI. EURÓPSKA ÚNIA A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

 • naším konceptom je Slovenská republika v silnej a zjednotenej Európskej únií, v ktorej si jednotlivé národy zachovávajú svoju identitu a kultúrnu rozmanitosť, tzv. Európa spojených národov – toto predstavuje skutočne jedinú cestu k tomu, aby úspešnosť a zmysel európskeho projektu, ktorý začal po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945, naďalej pokračoval a napredoval;
 • zastávame názor, že v súčasnej situácií, kedy v Európe narastá sila euroskeptických a nacionalisticky orientovaných strán, potrebujeme nové, silne pro-európsky zamerané hnutie, ktorá spojí všetkých tých, ktorí skutočne veria v európsku integráciu a v program pre zjednotenú a silnú Európu ako jedinú záruku bezpečnosti, prevencii vojny, ekonomického rastu, konkurencieschopnosti, politického vplyvu a medzinárodnej vážnosti všetkých členských štátov, vrátane Slovenskej republiky, v globalizovanom svete;
 • podporujeme obe formy európskej integrácie – tzv. deepening / prehlbovaniewidening / rozširovanie – teda prehlbovanie spolupráce členských štátov Európskej únie v rámci všetkých okruhov politík Európskej únie, ako i rozširovanie Európskej únie o nové členské štáty (po splnení všetkých prísnych politických, ekonomických a právnych podmienok Kodanských kritérií, ako i špecifických / individuálnych podmienok vstupu);
 • presadzujeme názor, že členské štáty Európskej únie musia v otázkach a výzvach medzinárodných vzťahov vystupovať jednotne a musia si stanoviť jasné a jednotné procedúry na riešenie medzinárodných záležitostí a výziev;
 • presadzujeme posilnenie vývoja Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie (SZBP) a vybudovanie vlastnej jednotnej bezpečnostnej štruktúry Európskej únie v nezávislosti od zahraničných armád a bezpečnostných politík Spojených štátov amerických a Ruskej federácie;
 • veľmi silne presadzujeme udržanie mieru v Európe za každú cenu a za každých okolností;
 • sme názoru, že sankcie a ich zavádzanie v rámci riešenia medzinárodných konfliktov sú ukážkou neschopnosti diplomacie, a preto presadzujeme ich čo najminimálnejšie použitie v rámci riešenia medzinárodných záležitostí;
 • podporujeme aktívnu politiku Slovenskej republiky v rámci Európskej únie a jej inštitúcií a štruktúr, a širšie zastúpenie občanov Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie;
 • presadzujeme zjednodušenie európskeho riadenia s cieľom vytvoriť z inštitúcií a štruktúr Európskej únie transparentnejší a prehľadnejší celok, ktorý bude pre občanov Slovenskej republiky čitateľnejší a dôveryhodnejší;
 • presadzujeme vytvorenie výraznej koherencie medzi európskym, národným, regionálnym a mestským / obecným stupňom riadenia s cieľom posilniť ich vzájomné prepojenie, zvýšiť efektivitu ich spolupráce a priniesť výrazné výsledky pre mestá / obce, regióny, štát a Úniu v zmysle zaručenia náležitého dodržiavania princípu subsidiarity;
 • podporujeme spoluprácu Európskej únie a Ukrajiny v zmysle nadviazania na pro-demokratické a pro-európske ambície krajiny a pomoci zabezpečenia uvedenie demokratizačných procesov, princípov právneho štátu a odstránenie vysokej miery korupcie v krajine;
 • podporujeme snahy Európskej únie o demokratizačné procesy, budovanie právneho štátu, ochrany ľudských práv a s tým súvisiace kroky a opatrenia v krajinách sveta, kde vládne korupcia a nedodržiavanie základných ľudských práv a slobôd;
 • presadzujeme prehĺbenie spolupráce Európskej únie s krajinami, ktoré spadajú pod Európsku susedskú politiku (ESP);
 • podporujeme myšlienku úzkej spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky vzhľadom na ich geografickú blízkosť, podobnú historickú skúsenosť, blízke politické smerovanie a doterajšiu úspešnosť spolupráce štyroch krajín od založenia skupiny v roku 1991;
 • chceme vyhodnocovať efektivitu práce veľvyslanectiev zastupujúcich Slovenskú republiku v zahraničí a pravidelne a verejne zverejňovať výsledky ich činnosti;
 • chceme presadiť zjednodušenie a zrýchlenie byrokratických a administratívnych povinností pre občanov Slovenskej republiky študujúcich a pracujúcich v zahraničí, a umožniť im vybavenie si mnohých administratívnych a úradných povinností na veľvyslanectvách Slovenskej republiky v zahraničí.

 

EDS_LOGO_MALEII. EKONOMIKA, REGIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA OBLASŤ

 • chceme aktívne podporovať stredných a malých podnikateľov v ich prieniku na zahraničné trhy formou vytvorenia jednotných nadnárodných štruktúr v rámci trhu Európskej únie;
 • presadzujeme zníženie odvodov živnostníkom a začínajúcim podnikateľom zlepšenie systému príspevkov pre začínajúcich podnikateľov s cieľom motivovať týchto občanov podnikať na slovenskom a európskom trhu;
 • sme názoru, že je dôležité mať štruktúry, inštitúcie, zákony a predpisy, ktoré posilnia hospodársku súťaž a budú podnecovať nové zahraničné subjekty a investorov k vstupu na slovenský trh, keďže toto je spojené s prílevom priamych zahraničných investícií s pridanou hodnotou vedy, výskumu, inovácií a transferu moderných technológií;
 • chceme rovnako podporovať domácich investorov, pretože domáce investície nesmú byť diskriminované a musia byť podporované rovnako selektívne a podľa pridanej hodnoty, ako aj investície zahraničné;
 • presadzujeme ekonomickú politiku orientovanú na rozvoj a využitie potenciálu regiónov s cieľom naštartovať / reštartovať sebestačnú ekonomiku, politiku znižovania rozdielov v príjmoch a kvalite života medzi jednotlivými regiónmi Slovenskej republiky a politiku hmatateľných výhod pre občanov regiónov,ktorým sa darí najmenej;
 • chceme podporovať prácu v regiónoch a pracovať na princípe tzv. spádovosti –malé obce s nízkym počtom obyvateľov a slabou infraštruktúrou spájať na základe ich geografickej a kultúrnej spolupatričnosti do životaschopných a ekonomicky aktívnych celkov;
 • chceme poskytnúť pomoc občanom Slovenskej republiky pri práci v rámci pracovného trhu Európskej únie s cieľom podporiť pracovnú mobilitu v rámci Európskej únie a informovať občanov o príležitostiach osobného a profesijného rastu v Európskej únií;
 • presadzujeme znížiť byrokratické a administratívne zaťaženie, zlepšiť informovanosť a objektivitu posudzovania a zvýšiť transparentnosť pri uchádzaní sa o získanie fondov Európskej únie na projekty realizované v rámci Slovenskej republiky;
 • presadzujeme zlepšiť kontrolné mechanizmy na transparentnú kontrolu čerpania fondov Európskej únie na projekty realizované v rámci Slovenskej republiky;
 • podporujeme prioritné využívanie a čerpanie eurofondov na verejnoprospešné projekty pre zlepšenia života v obciach / mestách a na pomoc zlepšenia starostlivosti v nemocniciach a výučby v školách;
 • sme za zníženie odvodov pre zamestnancov, ktorí zarábajú minimálnu mzdu;
 • sme za uvedenie myšlienky štartovacích bytovvýhodnejších finančných pôžičiek pre mladé rodiny (rodičia vo veku do 26 rokov) do praxe;
 • chceme zvýšiť podporu sociálne znevýhodnených rodín, zvýšiť príspevok pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, rodinám so zdravotne postihnutým členom/-i a osamelým matkám / otcom s deťmi;
 • chceme zvýšiť materský príspevok a rodičovský príspevok tak, aby rodičovský príspevok predstavoval minimálne 90 %  a rodičovský príspevok minimálne 50 % predchádzajúceho čistého príjmu rodiča;
 • presadzujeme plnú a rovnocennú účasť žien na trhu práce rovnocenné zastúpenie žien na vysokých riadiacich postoch, ktoré bude príslušnými orgánmi pravidelne kontrolované, a bude vytvorený priestor na nahlasovanie diskriminácie voči tomuto opatreniu;
 • presadzujeme odstránenie rozdielov v platovom ohodnotení žien a mužov, ktoré bude riadne kontrolované priamo vo firmách a v prípade porušenia nahlasované;
 • podporujeme myšlienku zavedenia platených otcovských dovoleniek s cieľom dosiahnutia, aby rodinné povinnosti boli medzi mužom a ženou rozdelené rovnako a zlepšila sa tým rovnováha medzi pracovným a súkromným/rodinným životom.

 

EDS_LOGO_MALEIII. VNÚTORNÁ POLITIKA

 • presadzujeme odluku cirkvi od štátu: štát a náboženské inštitúcie majú ostať oddelené a navzájom na seba politicky i finančne nezávislé a žiadna cirkev by nemala byť financovaná priamo štátom a daňovými poplatníkmi;
 • po vzore väčšiny členských štátov Európskej únie presadzujeme zavedenie systému tzv. cirkevnej dane, v rámci ktorej cirkev alebo náboženské spoločenstvo vyberá dane iba od svojich registrovaných členov na základe štátnych zoznamov platcov daní – sme názoru, že financie, ktoré sa každoročne využívajú na dotácie cirkví, by mali byť využité v prospech spoločnosti účelnejšie na sociálne, vzdelávacie a humanitárne účely, keďže vierovyznanie je súkromnou vecou každého občana a nemalo by sa používať na financovanie;
 • sme za zjednodušenie fungovania vzťahu a odstránenie duplicitných činností medzi všetkými stupňami správy: štát – kraj – okres – mesto / obec;
 • ostro bojujeme proti všetkým formám korupcie a klientelizmu v štáte, presadzujeme transparentnosť pri uzatváraní zmlúv štátom a povinné verejné zverejňovanie zmlúv;
 • presadzujeme zjednodušiť byrokratické procesy a povinnosti na úradoch, úplne zrušiť duplicitné dokumenty a zlúčiť dokumenty podobného charakteru;
 • chceme zlepšiť vymožiteľnosť práva v rámci súdnictva a jurisdikcie Slovenskej republiky;
 • sme za vyvodzovanie osobnej a hmotnej zodpovednosti ministrov a vysokých štátnych úradníkov za chod ministerstiev a štátnych úradov a podnikov v prípadoch plytvania a neefektívneho riadenia zverených rezortov, plytvania verejných financií a spôsobenia škody na štátnom majetku;
 • sme za úplný zákaz možnosti zamestnania sa v štátnom sektore a maximálne možné obmedzenie podnikateľskej činnosti osobám, voči ktorým sa podarilo preukázať, že sa dopustili korupčnej činnosti, s cieľom zamedziť „upratovaniu“ nominantov, ktorí sa dopustili pri výkone svojich funkcií skutkov nezlučujúcich sa s etickými a právnymi normami spoločnosti;
 • presadzujeme zníženie počtu ministerstiev Slovenskej republiky zlúčením ministerstiev, ktorých agenda je blízka, a tým ušetriť štátne financie;
 • chceme presadiť povinné nezávislé audity na ministerstvách Slovenskej republiky s cieľom stransparentniť ich činnosti a aktivity pre občanov;
 • presadzujeme zvýšenie kontroly financovania politických strán a ich volebných kampaní;
 • presadzujeme zrušenie imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zníženie počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zo súčasných 150 na maximálne 100 poslancov.

 

EDS_LOGO_MALEIV. ŠKOLSTVO, VZDELÁVANIE A VEDA

 • presadzujeme akútne zníženie počtu vysokých škôl a univerzít v Slovenskej republike s cieľom zvýšenia kvality slovenského vysokoškolského systému, pričom podporujeme zavedenie prísnejších pravidiel na akreditáciu vysokých škôl tak, aby táto bola v prospech kvality a nie kvantity vysokých škôl v Slovenskej republike;
 • presadzujeme zrušenie financovania vysokých škôl štátom na jedného študenta – sme za systém financovania vysokých škôl podľa dosiahnutých výsledkov, výskumu a uplatnenia absolventov na trhu práce;
 • sme za oddelenie financovania vzdelávania a financovania vedy a výskumu;
 • presadzujeme zjednotenie vysokoškolského systému v Európskej únie a systém internacionalizácie slovenských vysokých škôl s cieľom zatraktívnenia slovenských vysokých škôl ako i preto, aby sme priniesli do slovenských vysokoškolských inštitúcií medzinárodnú súťaživosť;
 • presadzujeme zrušiť byrokratické prekážky a finančné náklady na uznávanie získaných vysokoškolských diplomov zo zahraničia v Slovenskej republike;
 • sme názoru, že vysoké školy musia byť dostupné každému nadanému občanovi prostredníctvom štátnych pôžičiek pre študentov zo sociálne slabších rodín, ktorí pôžičku v postupných minimálnych splátkach vrátia štátu až vtedy, keď sa po absolvovaní vysokej školy zamestnajú a ich hrubý ročný príjem bude vyšší ako aktuálny priemerný hrubý ročný príjem v Slovenskej republike;
 • vysoké školy chceme prepojiť s potrebami pracovného trhu a apelovať na to, aby študenti už počas štúdia praxovali v spoločnostiach podľa stredoškolského alebo akademického oboru, ktorý študujú;
 • podporujeme maximálne využitie potenciálu a zdrojov Slovenskej republiky k vytváraniu kvalitných univerzity, laboratórií a výskumných centier schopných prilákať tie najlepšie mozgy zo Slovenska i z celého sveta a produkovať špičkový vedecký výskum a inovácie – prepojiť výskum s rastom, pretože výskum je hlavnou nádejou pre prosperujúcu Slovenskú republiku v Európe zajtrajška;
 • sme názoru, že program pre vzdelávanie Erasmus+ by mal byť rozšírený o krajiny patriace pod Európsku susedskú politiku (ESP), čiže o 16 najbližších susedných štátov EÚ, ktorými sú Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Moldavsko, Palestína, Sýria, Tunisko a Ukrajina, ako i o Ruskú federáciu, s cieľom zabezpečiť, aby európski študenti získali informácie a priamu skúsenosť života a štúdia i v týchto krajinách sveta, čím by sa odstránilo veľa predsudkov voči týmto štátom, zlepšila by sa vzájomná spolupráca a informovanosť medzi týmito štátmi a krajinami EÚ;
 • chceme zvýšiť informovanosť, objektivitu a transparentnosť v procese získavania vedeckých grantov;
 • prostredníctvom pracovného portálu profesia.sk chceme vytvoriť vysoko-kvalifikované poradenské strediská pre absolventov stredných a vysokých škôl s cieľom pomôcť im po ukončení štúdia sa čo najrýchlejšie zamestnať i s prihliadnutím na ich kvalifikáciu a odbor stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia;
 • presadzujeme zavedenie povinnej výučby anglického jazyka od prvého ročníka základnej školy a povinnú výučbu ďalšieho cudzieho jazyka od piateho ročníka základnej školy.

 

EDS_LOGO_MALEV. ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY

 • našimi hlavnými hodnotami sú mier, sloboda, demokracia, solidarita a vzdelávanie, za ktorých presadzovanie v politických a celospoločenských otázkach sa silne zasadzujeme;
 • razantne odmietame všetky prejavy extrémizmu, rasizmu, netolerancie, xenofóbie, agresívneho nacionalizmu a antisemitizmu;
 • sme za to, aby rodová rovnosť musela byť zabezpečená – kde je to nevyhnutné, aj legislatívne – vo všetkých oblastiach života;
 • presadzujeme čo najskoršiu ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu / Istanbulský dohovor;
 • presadzujeme výstavbu bezbariérových prístupov vo všetkých nemocniciach, školách a úradoch na území Slovenskej republiky;
 • presadzujeme re-definíciu zvieraťa zo súčasnej hnuteľnej veci na živú, cítiacu bytosť s osobitným postavením v legislatíve Slovenskej republiky;
 • sme sa posilnenie ochrany zvierat v legislatíve Slovenskej republiky a prijatie zákona o ochrane zvierat, v rámci ktorého sa sprísnia podmienky množenia a chovu zvierat, nastavia sa tvrdé postihy pre nelegálny množenie zvierat a obchod so zvieratami, nariadi sa zákonne povinná sterilizácia zvierat v útulkoch, skvalitnenie útulkov a sprísnia sa tresty pre občanov, ktorí zvieratá týrajú, nestarajú sa o ne alebo ich držia v nevyhovujúcich podmienkach.

EDS, 2015

Share